ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เก็งข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ป.ตรี
หมวด : คู่มือเตรียมสอบ
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์สูตรไพศาล
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เก็งข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  ชุดที่ 1   แบบอุปมาอุปไมย ชุดที่ 2   ทดสอบการวิเคราะห์ ชุดที่ 3   คณิตศาสตร์  ชุดที่ 4   เก็งข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 5   เก็งข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ชุดที่ 6   เก็งข้อสอบ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 7   เก็งข้อสอบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ชุดที่ 8   เก็งข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ชุดที่ 9   เก็งข้อสอบ วิชาจริยธรรม ชุดที่ 10   เก็งข้อสอบ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ กระดาษคำตอบ   เฉลยข้อสอบ