ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

กฎหมายแรงงาน 2564
หมวด : กฏหมาย
สำนักพิมพ์ : ธรรมนิติ เพรส
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ในปัจจุบันได้มีการใช้กฎหมายแรงงานแพร่หลายมากขึ้นทุกวงการ อาทิ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น กระทรวงแรงงาน พนักงานอัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ นักธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นายจ้าง ลูกจ้าง และบุคคลทั่วไป ตลอดจนใช้เป็นคู่มือการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน ดังนั้น สำนักพิมพ์ธรรมนิติ ในฐานะผู้รวบรวมและจัดพิมพ์กฎหมายแรงงาน 2564 จึงได้ให้ความสำคัญในการจัดทำกฎหมายแรงงาน 2564 ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ในส่วนของตัวบท กฎหมายที่จำเป็นต่อการใช้งาน รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงาน Update ณ มิถุนายน ปี พ.ศ.2564  กฎหมายในเล่มประกอบไปด้วย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชบัญญัติเงินทดแทน